• Zapłać po dostawie
 • Klienci oceniają Zandri na 9.4 punktów
 • Ponad 100.000 części w asortymencie
 • Jak łatwo znaleźć części zamienne?
  Sprawdź nasze rysunki rozstrzelonych widoków! Kliknij tutaj

Zasady i warunki

Ogólne Warunki Sklepu internetowego Fundacja Znaku Jakości

 

Niniejsze Ogólne Warunki Fundacji Sklepu internetowego Keurmerk zostały sporządzone w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów i NTO w kontekście Samoregulacyjnej Grupy Koordynacyjnej Konsultacji (CZ) Rady Społeczno-Gospodarczej i wejdą w życie dla Sklep internetowy Fundacji Keurmerk w dniu 1 lipca 2012 r.

Niniejsze Ogólne Warunki będą stosowane przez wszystkich członków Stichting Webshop Keurmerk, z wyjątkiem usług finansowych, o których mowa w Ustawie o nadzorze finansowym i o ile usługi te są nadzorowane przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych.

ARTYKUŁ 1 - Definicje 2

ARTYKUŁ 2 - Tożsamość przedsiębiorcy 3

ARTYKUŁ 3 - Zastosowanie 3

ARTYKUŁ 4 - Oferta 3

ARTYKUŁ 5 - Umowa 4

ARTYKUŁ 6 - Prawo do odstąpienia od umowy 5

ARTYKUŁ 7 - Koszty w przypadku odstąpienia 5

ARTYKUŁ 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia 5

ARTYKUŁ 9 - Cena 6

ARTYKUŁ 10 - Zgodność i gwarancja 6

ARTYKUŁ 11 - Dostawa i wykonanie 6

ARTYKUŁ 12 - Czas trwania transakcji czas trwania, anulowanie i przedłużenie 7

ARTYKUŁ 13 - Płatność 8

ARTYKUŁ 14 - Procedura reklamacyjna 8

ARTYKUŁ 15 - Spory 8

ARTYKUŁ 16 - Gwarancja branżowa 9

ARTYKUŁ 17 – Dodatkowe lub odmienne postanowienia 9

ARTYKUŁ 18 - Zmiana ogólnych warunków sklepu internetowego Stichting Keurmerk

 

ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE

 

W niniejszych warunkach obowiązują następujące definicje:

 

Okres refleksji: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;

Konsument: osoba fizyczna nie wykonująca zawodu lub działalności gospodarczej, która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;

Dzień: dzień kalendarzowy;

Transakcja czasowa: umowa zawierana na odległość w odniesieniu do szeregu produktów i/lub usług, których obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;

Trwały nośnik danych: wszelkie środki umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje i niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji.

Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;

Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem Stichting Webshop Keurmerk i która oferuje produkty i/lub usługi konsumentom na odległość;

Umowa na odległość: umowa, w której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży na odległość produktów i/lub usług, do zawarcia umowy włącznie, stosuje się na wyłączność jedną lub więcej technik sprzedaży na odległość Komunikacja.

Technika porozumiewania się na odległość: sposób, który można wykorzystać do zawarcia umowy, bez jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.

 

 

ARTYKUŁ 2 - TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

 

Nazwa przedsiębiorcy: Zandri B.V.

Adres firmy: De Ren 4, 6562JK, Groesbeek, Holandia

Adres odwiedzin, jeśli inny niż adres firmy:

Numer telefonu i godzina(y) kontaktu z przedsiębiorcą pod numerem telefonu :+31 24760 0900 (poniedziałek-piątek 9.00-17.00)

Adres e-mail: obslugaklienta@zandri.pl

Numer Izby Handlowej: 58946004

Numer identyfikacyjny VAT: NL853249635B01


ARTYKUŁ 3 - ZASTOSOWANIE

 

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty składanej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.

 

 1. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków jest udostępniany konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki handlowe będą dostępne do wglądu przedsiębiorcy i zostaną przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta tak szybko, jak to możliwe.

 

 1. W przypadku zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną, niezależnie od ustępu poprzedzającego, a przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby był on konsumentem mógł być przechowywany w w prosty sposób na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną i że zostaną one przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób.

 

 1. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a konsument może zawsze powołać się na obowiązujący przepis w przypadku sprzecznych warunków ogólnych.

 

ARTYKUŁ 4 - OFERTA

 

 1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

 

 1. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca używa zdjęć, są one prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy.

 

 1. Każda oferta zawiera taką informację, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:

 

- cena z podatkami;

- wszelkie koszty dostawy;

- w jaki sposób zostanie zawarta umowa i jakie działania

- są do tego niezbędne;

- czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy;

- sposób płatności, dostawy i realizacji umowy;

- termin przyjęcia oferty lub termin, w którym

- przedsiębiorca gwarantuje cenę;

- wysokość stawki za porozumiewanie się na odległość, jeżeli koszty korzystania z technologii porozumiewania się na odległość są obliczane na podstawie innej niż zwykła stawka podstawowa za używany środek porozumiewania się;

- czy umowa zostanie zarchiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;

- sposób, w jaki konsument, przed zawarciem umowy, może sprawdzić informacje podane przez niego w kontekście umowy i, w razie potrzeby, przywrócić wszelkie inne języki, w których można zawrzeć umowę, oprócz języka holenderskiego;

- kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; oraz minimalny czas trwania umowy zawartej na odległość w przypadku transakcji długoterminowej.


ARTYKUŁ 5 - UMOWA

 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia warunków z nią związanych.

 

 1. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.

 

 1. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca zastosuje się do odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 

 1. Przedsiębiorca może się dowiedzieć - w ramach prawnych - czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić realizacji zamówienia lub wniosku z uzasadnieniem lub dołączyć do realizacji specjalne warunki.

 

 1. Wraz z towarem lub usługą przedsiębiorca prześle konsumentowi w formie pisemnej lub w sposób umożliwiający konsumentowi przechowywanie na trwałym nośniku danych następujące informacje:

 

 1. adres odwiedzin placówki przedsiębiorcy, do której konsument może zgłosić reklamację;
 2. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;
 3. informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;
 4. informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, chyba że przedsiębiorca przekazał te informacje konsumentowi przed zawarciem umowy;
 5. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony.

 

 1. W przypadku transakcji długoterminowej postanowienie poprzedniego paragrafu dotyczy tylko pierwszej dostawy.

 

 

ARTYKUŁ 6 - PRAWO ODSTĄPIENIA

 

 Dostarczając produkty:

 

 1. Kupując produkty, konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres namysłu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego wcześniej przez konsumenta i podanego przedsiębiorcy.

 

 1. W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsiębiorcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.

 

Świadcząc usługi:

 

 1. W ramach świadczenia usług konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyn w terminie co najmniej czternastu dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument zastosuje się do rozsądnych i jasnych instrukcji dostarczonych przez przedsiębiorcę wraz z ofertą i/lub najpóźniej w momencie dostawy.

 

 1. Konsument ma obowiązek zgłosić wadę zakupionego przedmiotu Sprzedawcy w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia uszkodzenia. Termin przedawnienia reklamacji dotyczących wad wynosi dwa lata od zgłoszenia wady.

 

ARTYKUŁ 7 - KOSZTY W PRZYPADKU WYCOFANIA

 

 1. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, co najwyżej koszty zwrotu zostaną poniesione na jego konto.

 

 1. Jeżeli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę jak najszybciej, nie później jednak niż 30 dni po zwrocie lub odstąpieniu od umowy.

ARTYKUŁ 8 - WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA

 

 1. Przedsiębiorca może wyłączyć prawo odstąpienia od umowy konsumenta w zakresie przewidzianym w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie to zaznaczył w ofercie, przynajmniej w czasie do zawarcia umowy. umowa.

 

 1. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów:

 

 1. które zostały ustalone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
 2. które mają wyraźnie osobisty charakter;
 3. które ze swej natury nie podlegają zwrotowi;
 4. który może się szybko zepsuć lub zestarzeć;
 5. którego cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na który przedsiębiorca nie ma wpływu;
 6. dla poszczególnych gazet i czasopism;
 7. w przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, których konsument złamał pieczęć.

 

 1. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
 2. dotyczące zakwaterowania, transportu, działalności restauracyjnej lub rekreacyjno-wypoczynkowej, które mają być przeprowadzone w określonym dniu lub w określonym okresie;
 3. którego dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia od umowy;
 4. dotyczące zakładów i loterii.

ARTYKUŁ 9 - CENA

 

 1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie będą podwyższane, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmiany stawek VAT.

 

 1. W odróżnieniu od ustępu poprzedniego przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, po cenach zmiennych. Ta zależność od wahań oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.

 

 1. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub postanowień.

 

 1. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:
 2. wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów; lub
 3. konsument ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła podwyżka ceny.

 

 1. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

ARTYKUŁ 10 - ZGODNOŚĆ I GWARANCJA

 

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacją podaną w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz przepisami ustawowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. /lub przepisy rządowe. Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innych niż normalne użytkowanie.

 

 1. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie narusza praw i roszczeń, które konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy.

ARTYKUŁ 11 - DOSTAWA I WYKONANIE

 

 1. Przedsiębiorca dołoży największej możliwej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.

 

 1. Miejscem dostawy jest adres podany Firmie przez Konsumenta.

 

 1. Z należytym przestrzeganiem postanowień artykułu 4 niniejszych Ogólnych Warunków, Spółka zrealizuje przyjęte zamówienia szybko, najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono dłuższy termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsumentowi przysługuje prawo do bezkosztowego rozwiązania umowy i prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.

 

 1. W przypadku rozwiązania zgodnie z poprzednim paragrafem, przedsiębiorca zwróci zapłaconą przez konsumenta kwotę tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od rozwiązania.

 

 1. Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby udostępnić rzecz zastępczą. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie jasno i zrozumiała informacja, że ​​zostanie dostarczona pozycja zastępcza. W przypadku przedmiotów zamiennych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty każdej przesyłki zwrotnej pokrywa przedsiębiorca.

 

 1. Niebezpieczeństwo uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia do konsumenta lub wcześniej wyznaczonego i podanego przedsiębiorcy przedstawicielowi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

ARTYKUŁ 12 - CZAS TRWANIA TRANSAKCJI CZAS TRWANIA, ANULOWANIE I PRZEDŁUŻENIE

Anulowanie

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zachowaniem ustalonych zasad odstąpienia od umowy i z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż miesiąc .
 2. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w każdym czasie pod koniec wyznaczonego terminu, z należytym poszanowaniem uzgodnionego zasady anulowania i okres wypowiedzenia, maksymalnie jeden miesiąc.
 3. Konsument może zawierać umowy, o których mowa w ustępach poprzedzających:

- anulować w dowolnym momencie i nie ogranicza się do anulowania w określonym czasie lub w określonym czasie;

- przynajmniej anulować w taki sam sposób, w jaki zawarli przez niego;

- zawsze zrezygnuj z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki określił dla siebie przedsiębiorca.

Rozbudowa

 1. Umowa zawarta na czas określony i rozciągająca się na okres rozliczony dostawa produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może być automatycznie przedłużana lub odnawiana na określony czas.
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie codziennych wiadomości oraz tygodników i czasopism może zostać automatycznie przedłużona na czas określony, maksymalnie do trzech miesięcy, jeżeli konsument przedłużył to, może wypowiedzieć umowę pod koniec przedłużenia z zachowaniem maksymalnie miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Umowa zawarta na czas określony i rozciągająca się na regularne dostarczanie produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może w każdej chwili ją wypowiedzieć z zachowaniem maksymalnie miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie trzy miesiące, jeśli umowa obejmuje regularne, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników oraz czasopism.
 4. Umowa o ograniczonym czasie trwania na regularne dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników oraz czasopism (prenumerata próbna lub wstępna) nie jest automatycznie kontynuowana i kończy się automatycznie po okresie próbnym lub wstępnym

Czas trwania

 1. Jeżeli umowa trwa dłużej niż rok, konsument może wypowiedzieć umowę w każdym czasie po upływie jednego roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że zasadność i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu przed upływem uzgodnionego czasu trwania .odłożyć.

 

 

ARTYKUŁ 13 - PŁATNOŚĆ

 

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta należy uiścić w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu na zastanowienie, o którym mowa w art. 6 ust. konsument otrzymał potwierdzenie zawarcia umowy. Posiadacz karty kredytowej zostanie natychmiast obciążony płatnością.
 2. W przypadku sprzedaży produktów konsumentom nie można w ogólnych warunkach określać zaliczki w wysokości większej niż 50%. Jeżeli przewidziana jest zaliczka, konsument nie może dochodzić żadnych praw w odniesieniu do realizacji odpowiedniego zamówienia lub usługi przed zapłaceniem określonej zaliczki.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić nieścisłości w podanych lub podanych przedsiębiorcy nieprawidłowościach w danych płatności.
 4. W przypadku braku płatności przez konsumenta przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, do obciążenia konsumenta uzasadnionymi kosztami, o których poinformował konsument.

 

  ARTYKUŁ 14 - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Przedsiębiorca dysponuje odpowiednio nagłośnioną procedurą reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tym trybem reklamacyjnym.
 2. Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy składać przedsiębiorcy, dokładnie i wyraźnie opisane, w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez konsumenta wady.
 3. Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Reklamację produktu, usługi lub usługi przedsiębiorcy można również złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego ze strony internetowej Fundacji Keurmerk www.keur.info. Reklamacja zostanie następnie wysłana do odpowiedniego przedsiębiorcy, a także do sklepu internetowego Stichting Keurmerk.
 5. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozwiązana we wzajemnych konsultacjach, powstanie spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporu.

ARTYKUŁ 15 - SPORY

 

 1. Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

 

 1. Spory między konsumentem a przedsiębiorcą dotyczące zawarcia lub realizacji umów dotyczących towarów i usług, które mają być dostarczone lub dostarczone przez tego przedsiębiorcę, może, z zachowaniem poniższych postanowień,

 

złożone przez konsumenta i przedsiębiorcę do Webshop Disputes Committee, PO Box 90600, 2509 LP w Hadze (www.sgc.nl).

 

 1. Spór będzie rozpatrywany przez komisję rozjemczą tylko wtedy, gdy konsument najpierw złożył skargę do przedsiębiorcy w rozsądnym terminie.

 

 1. Nie później niż trzy miesiące po powstaniu sporu, spór należy złożyć na piśmie do Komisji Rozjemczej.

 

 1. Jeżeli konsument chce skierować spór pod komisję rozjemczą, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Jeżeli przedsiębiorca zechce to zrobić, konsument będzie musiał w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wezwania przedsiębiorcy w tym celu oświadczyć, czy chce to zrobić, czy też chce, aby spór został rozpatrzony przez właściwy sąd. Jeżeli przedsiębiorca nie zostanie poinformowany o wyborze konsumenta w terminie pięciu tygodni, przedsiębiorca ma prawo skierować spór do właściwego sądu.

 

 1. Komisja Rozjemcza podejmuje decyzję na warunkach określonych w regulaminie Komisji Rozjemczej. Decyzje Komisji Rozjemczej podejmowane są w formie wiążącej porady.

 

 1. Komisja Rozjemcza nie zajmie się sporem lub przerwie postępowanie, jeżeli przedsiębiorca uzyskał wstrzymanie płatności, zbankrutował lub faktycznie zakończył działalność gospodarczą, zanim spór został rozpatrzony przez komisję przy zapadła rozprawa i ostateczny werdykt.

 

 1. Jeżeli oprócz Komisji ds. Sporów Sklepu Internetowego inna komisja ds. sporów uznana lub powiązana ze Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) lub Financial Services Complaints Institute (Kifid) jest właściwa, Komisja ds. Sporów dla Sklepu Internetowego jest właściwa dla sporów głównie dotyczące sposobu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość dozwolone wyłączenie. W przypadku wszystkich innych sporów inny uznany komitet ds. sporów związany z SGC lub Kifid.

ARTYKUŁ 16 - GWARANCJA BRANŻOWA

 

 1. Stichting Webshop Keurmerk gwarantuje przestrzeganie wiążącej porady Komisji ds. Sporów Sklepu internetowego przez jej członków, chyba że członek zdecyduje się przekazać wiążącą poradę sądowi do rozpatrzenia w ciągu dwóch miesięcy od jej wysłania. Gwarancja ta zostaje przywrócona, jeżeli wiążące zalecenie pozostało w mocy po rozpatrzeniu przez sąd, a orzeczenie, z którego wynika, stało się prawomocne. Do maksymalnej kwoty 10 000 EUR za wiążące powiadomienie, kwota ta zostanie wypłacona konsumentowi przez Stichting Webshop Keurmerk. W przypadku kwot większych niż 10 000 EUR za wiążącą poradę zostanie wypłacona kwota 10 000 EUR. W przypadku nadwyżki, Webshop Keurmerk Foundation ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że członek przestrzega wiążącej porady.

 

 1. Skorzystanie z niniejszej gwarancji wymaga, aby konsument złożył pisemną apelację do Webshop Keurmerk Foundation i przeniósł swoje roszczenia wobec przedsiębiorcy na Webshop Keurmerk Foundation. Jeżeli roszczenie wobec przedsiębiorcy przekracza 10 000 EUR, konsumentowi proponuje się przeniesienie roszczenia do Stichting Webshop Keurmerk, o ile przekracza ono kwotę 10 000 EUR, po czym organizacja ta zapłaci roszczenie we własnym imieniu i na koszt przedsiębiorca będzie domagał się ich zapłaty na drodze sądowej w celu zaspokojenia konsumenta.

 

 

 

ARTYKUŁ 17 - POSTANOWIENIA DODATKOWE LUB RÓŻNE

 

 Postanowienia dodatkowe lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na niekorzyść konsumenta i muszą być zapisane w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przez konsumenta przechowywane w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.

 

 

ARTYKUŁ 18 - ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW ZNAKÓW TOWAROWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Stichting Webshop Keurmerk nie zmieni niniejszych ogólnych warunków, chyba że w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów.

 

 1. Zmiany niniejszego regulaminu wejdą w życie dopiero po ich odpowiednim opublikowaniu, przy założeniu, że w przypadku wprowadzenia zmian w czasie trwania oferty, pierwszeństwo będzie miało postanowienie najkorzystniejsze dla konsumenta.

 

Adres Fundacji Znaku Zaufania Sklepu Internetowego:

 

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

 

 

Prywatność

Zandri szanuje prywatność wszystkich użytkowników swojej witryny i zapewnia, że ​​podane przez Ciebie dane osobowe są traktowane poufnie. Wykorzystujemy Twoje dane do przetwarzania zamówień tak szybko i łatwo, jak to możliwe. Co do reszty, wykorzystamy te informacje tylko za Twoją zgodą. Zandri nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych stronom trzecim i udostępni je tylko stronom trzecim zaangażowanym w przetwarzanie Twojego zamówienia.

Zandri wykorzystuje zebrane dane w celu świadczenia swoim klientom następujących usług:

Jeśli złożysz zamówienie, potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy i szczegółów płatności, aby przetworzyć Twoje zamówienie i informować Cię o jego postępach.

Aby zakupy w Zandri były jak najbardziej przyjemne, przechowujemy za Twoją zgodą Twoje dane osobowe oraz dane związane z Twoim zamówieniem i korzystaniem z naszych usług. Pozwala nam to spersonalizować stronę internetową.

Używamy Twojego adresu e-mail, aby informować Cię o rozwoju strony internetowej oraz o specjalnych ofertach i promocjach. Jeśli już tego nie doceniasz, możesz zrezygnować z subskrypcji na naszej stronie internetowej.

Jeśli złożysz zamówienie w Zandri, w razie potrzeby przechowamy Twoje dane na Bezpiecznym serwerze. Możesz wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, aby imię i nazwisko oraz adres, numer telefonu, adres e-mail, dane dostawy i płatności nie trzeba było wpisywać przy każdym nowym zamówieniu.

Dane dotyczące korzystania z naszej witryny i opinie, które otrzymujemy od naszych odwiedzających, pomagają nam w dalszym rozwoju i ulepszaniu naszej witryny.

 

Jeśli zdecydujesz się napisać recenzję, możesz wybrać, czy dodać swoje imię i nazwisko, czy inne dane osobowe. Jesteśmy ciekawi opinii naszych odwiedzających, ale zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania wpisów, które nie spełniają warunków naszego serwisu.

Jeśli odpowiesz na promocję lub konkurs, prosimy o Twoje imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Wykorzystujemy te dane do przeprowadzania promocji, ogłaszania zwycięzców nagrody i mierzenia reakcji na nasze kampanie marketingowe.

Zandri nie sprzedaje Twoich danych

Zandri nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych stronom trzecim i udostępni je tylko stronom trzecim zaangażowanym w przetwarzanie Twojego zamówienia. Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas osoby trzecie są zobowiązane do przestrzegania poufności Twoich danych.

Ciasteczka

Pliki cookie to małe fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze przez Twoją przeglądarkę. Zandri używa plików cookie, aby rozpoznać Cię podczas następnej wizyty. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie informacji o korzystaniu z naszych usług oraz ulepszanie i dostosowywanie ich do życzeń naszych gości. Nasze pliki cookie dostarczają informacji dotyczących osobistej identyfikacji. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie otrzymywać plików cookie podczas zakupów w Zandri.